Thursday, 14 November 2013

JAWAPAN BAGI SOALAN 02 LISAN MESYUARAT KETIGA (BAJET 2014) PENGGAL PERTAMA TAHUN 2013

SOALAN

Sila Nyatakan Jumlah Kekurangan Guru Dan Pengetua Di Sekolah Menengah, Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Dan Sekolah Agama Mengikut Daerah Dan Apakah Langkah-Langkah Yang Akan Diambil Untuk Mengatasi Masalah Ini?

JAWAPAN

Y.B. TUAN HAJI MD. JAIS BIN SARDAY
PENGERUSI JAWANTANKUASA PENDIDIKAN, PENERANGAN, PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

Berikut ialah data berhubung kekurangan guru dan pengetua di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Hararian Negeri Johor mengikut daerah:

PEJABAT
PELAJARAN
DAERAH
GURU BESAR SEKOLAH RENDAH
PENGETUA SEKOLAH MENENGAH
KEKEURANGAN GURU
RENDAH
KEKEURANGAN GURU MENENGAH
PPD BATU PAHAT
3
CUKUP
13
CUKUP
PPD JOHOR BAHRU
1
2
42
CUKUP
PPD KLUANG
1
2
CUKUP
4
PPD KOTA TINGGI
CUKUP
1
44
19
PPD KULAI
CUKUP
CUKUP
41
CUKUP
PPD MERSING
CUKUP
CUKUP
12
CUKUP
PPD MUAR
CUKUP
2
CUKUP
24
PPD PASIR GUDANG
CUKUP
2
72
70
PPD PONTIAN
1
1
36
9
PPD SEGAMAT
1
2
24
2

Kekurangan Guru dan Guru Besar Di Sekolah Agama Bersepadu Kebangsaan (Rendah Dan Menengah) Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (Menengah) Negeri Johor:

PEJABAT
PELAJARAN
DAERAH
GURU BESAR
(RENDAH)
PENGETUA
(MENENGAH)
KEKURANGAN
GURU
MENENGAH
KEKURANGAN
GURU
RENDAH
PPD BATU PAHAT
CUKUP
CUKUP
CUKUP
2
PPD JOHOR BAHRU
CUKUP
CUKUP
CUKUP
1
PPD KLUANG
CUKUP
CUKUP
CUKUP
CUKUP
PPD KOTA TINGGI
CUKUP
CUKUP
2
4
PPD KULAI
CUKUP
CUKUP
CUKUP
TIDAK BERKAITAN
PPD MERSING
CUKUP
CUKUP
CUKUP
4
PPD MUAR
CUKUP
CUKUP
CUKUP
1
PPD PASIR GUDANG
CUKUP
CUKUP
CUKUP
TIDAK BERKAITAN
PEJABAT
PELAJARAN
DAERAH
GURU BESAR
(RENDAH)
PENGETUA
(MENENGAH)
KEKURANGAN
GURU
MENENGAH
KEKURANGAN
GURU
RENDAH
PPD PONTIAN
CUKUP
CUKUP
2
CUKUP
PPD SEGAMAT
CUKUP
CUKUP
CUKUP
CUKUP

Kekurangan Guru dan Guru Besar Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Negeri Johor:

PEJABAT
PELAJARAN
DAERAH
GURU
BESAR
(SJK CINA)
GURU
BESAR
(SJK TAMIL)
KEKURANGAN
GURU SJK
CINA
KEKURANGAN
GURU SJK
TAMIL
PPD BATU PAHAT
1
CUKUP
4
CUKUP
PPD JOHOR BAHUR
CUKUP
CUKUP
40
CUKUP
PPD KLUANG
CUKUP
CUKUP
7
7
PPD KOTA TINGGI
CUKUP
CUKUP
14
6
PPD KULAI
CUKUP
CUKUP
32
CUKUP
PPD MERSING
CUKUP
CUKUP
1
CUKUP
PPD MUAR
1
CUKUP
31
7
PPD PASIR GUDANG
CUKUP
CUKUP
54
7
PPD PONTIAN
CUKUP
CUKUP
20
CUKUP
PPD SEGAMAT
CUKUP
CUKUP
14
10

Bekalan guru adalah tertakluk kepada bekalan yang diterima daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Jabatan Pendidikan Negeri Johor (JPNJ) hanya bertanggungjawab untuk menempatkan guru setelah menerima senarai penempatan guru.

Bagaimanapun JPNJ sentiasa memantau data keperluan guru bagi melihat kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri Johor dan membangkitkan perkara ini apabila bermesyuarat bersama KPM seperti dalam mesyuarat verifikasi data keperluan guru yang diadakan sebanyak 4 kali setahun.


Bagi kekurangan guru di SJKC pula, ianya ditampung dengan pelantikan guru interim tambahan.

No comments:

Post a Comment